PRIVACY PROTOCOL

Het waarborgen van de privacy van cliënten en cursisten neem ik zeer serieus. Daarom beschrijf ik in dit document welke informatie ik verzamel en hoe ik deze informatie gebruik.

Toestemming

Door de informatie en de diensten van Praktijk Sensus Panningen te gebruiken, ga je akkoord met het privacy protocol en de voorwaarden die hierin zijn opgenomen.

Privacy als cliënt of cursist van Praktijk Sensus Panningen

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat een behandelend therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Een toestemming kan door de betrokkene, diens schriftelijk gemachtigde of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’
• de kosten van het consult

AVG-Rapport

Praktijk Sensus Panningen
KvK: 58708936

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit is een nieuwe Europese privacywet.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van beroepsregister Registerplein, (kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals) van toepassing op mijn werk.
Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

1. Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) daterend vanaf 1 april 1995, ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:
• recht op informatie;
• toestemmingsvereiste voor een behandeling;
• de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
• recht op inzage door de cliënt in dit dossier;

2. Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

3. Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

4. Minderjarigen
Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

5. Communicatie
Op www.sensus-pvs.nl worden de algemene voorwaarden van PJL Van Zon actief gecommuniceerd. De privacy policy van de website www.sensus-pvs.nl is duidelijk vermeld, zodat bezoekers deze eenvoudig kunnen vinden en doorlezen.
De gegevens die via de website worden verzameld zijn in kaart gebracht als onderdeel van het privacy protocol.

6. Privacy protocol
Hoe er wordt omgegaan met de privacy en de persoonsgegevens is vastgelegd in het privacy protocol van Praktijk Sensus Panningen door PJL Van Zon.
Alle professionals, aangesloten bij Registerplein, zijn gehouden aan de richtlijnen van het beroepsregister.

Privacy policy website

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website https://www.sensus-pvs.nl/ bezoekt.

 1. Beheer
  De website https://www.sensus-pvs.nl/ staat onder beheer van VDX de contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website. https://www.vdx.nl/webhosting/

 1. Gegevens van bezoekers
  a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan https://www.sensus-pvs.nl/ worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  b. VDX zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

 2. Cookies
  a. VDX maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan VDX de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
  b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
  c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
  d. VDX maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van VDX zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.
  e. VDX maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.

 1. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij VDX, de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.

 2. Disclaimer
  VDX is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 3. Bestellingen
  De Privacy Policy geldt (ook) voor iedereen die een bestelling plaatst bij VDX.

 4. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  VDX kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  a. Het verwerken van de bestelling.
  b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan VDX denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
  d. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door de klant aan VDX zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

 1. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan VDX verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. 

 1. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. VDX kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door VDX voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.